Udgivelser

Udgivelser

I samarbejde med landets førende undervisningsforlag som f.eks. Alinea, Alfabeta og Special-pædagogisk forlag udgiver Thomas Mose og Mikael Højbjerg fra Ordblindetræning læremidler til specialundervisning i læsning. 

Fingernemt

FINGERNEMT er et læse-stave-materiale, der bygger på den multisensoriske tilgang. Eleven lærer at tappe – at lydere og huske med fingrene. Samtidig får eleven en strategi til at fastholde opmærksomheden på  sproglydene i arbejdshukommelsen og en taktil/kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når lyde sættes sammen.

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særligt egnet til undervisning af elever, som er i risiko for ordblindhed, og som derfor har behov for en ekstra, forebyggende, fonologisk indsats. Fingernemt kan også anvendes i indskolingen som et introducerende læse-stavekursus.  
 
Fingernemt er udviklet i samarbejde med Helga Conradsen og Henriette Neerholt.
 

BESTIL BØGERNE

 

Ord

ORD er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder. Med andre ord henvender materialet sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående ordblindetest.

I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord.

En grundlæggende strategi i Ord er den multisensoriske teknik, ’tapping’, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.

Ord understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal.

Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter. Materialet er også velegnet til OBU (ordblindeundervisning for voksne), fordi det arbejder systematisk med både skriftens principper for lyde og med skriftens princip for morfemer.

Ord er udviklet i samarbejde med Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen og udgivet på Alinea.

BESTIL BØGERNE

CampOrd

CampOrd  er et nyudviklet digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Med læremidlet får du helt nye muligheder i din undervisning af ordblinde elever, og samtidig videreføres den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra serien Ord.

CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori.

Du kan bruge CampOrd som selvstændigt læremiddel – eller som supplement til ordblindematerialet Ord for at skabe den optimale læringssituation.

Ord vil dermed fungere som udgangspunktet for undervisningen, og CampOrd vil være et supplement, hvor eleverne kan arbejde videre med netop de områder, som kræver mere opmærksomhed. Har eleverne modtaget undervisning i Ord, vil de i høj grad være selvhjulpne i deres videre arbejde med CampOrd.

BESTIL CAMPORD

FONOLOGIK

FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stave-materiale, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner grundlæggende principper for læsning og stavning.

FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om ordblindhed og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus på lydforbindelser og systematisering af sproglyde.

Materialets særlige tælleteknik gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet den hjælper med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en taktil/kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.

MATERIALET BESTÅR AF TO ENGANGSHÆFTER: FONOLOGIK 1 og 2. Desuden findes på hjemmesiden: fonologik.alfabetaforlag.dk lærervejledning med videoeksempler, facitlister og lyd, der knytter sig til materialets opgaver.

FONOLOGIK 1 arbejder med det grundlæggende princip for læsning og stavning - at der til hvert bogstav hører én lyd. Der arbejdes udelukkende med standardudtaler i dette hæfte.

FONOLOGIK 2 bygger videre på de lærte bogstavlyde og præsenterer de hyppigste betingede udtaler.

Fonologik-hæfterne kan anvendes i ordblindeundervisningen fra 3.-4. klasse og fremefter. Hæfterne er dog særligt målrettet ordblindeundervisningen på landets VUC'er.

På hjemmesiden: fonologik.alfabetaforlag.dk findes lærervejledning og lydfiler til bøgerne. Lydfilerne fungerer pt. på PC og Mac.

BESTIL BØGERNE

MIVO

Mivo anvendes på computer eller iPad. Programmet giver en legende tilgang til at lære at bruge ordforslagsfunktionerne i CD-ORD og IntoWords.

Mivo Junior er for børn op til 11 år. Mivo Senior er beregnet fra 12 år fremefter.

LÆS MERE