Bogudgivelser

Udgivelser fra Ordblindetræning

I samarbejde med landets førende undervisningsforlag som f.eks. Alinea, Alfabeta og Special-pædagogisk forlag udvikler og udgiver Ordblindetræning læremidler til specialundervisning i læsning. 

Fingernemt

FINGERNEMT er et læse-stave-materiale, der bygger på den multisensoriske tilgang. Eleven lærer at tappe – at lydere og huske med fingrene. Samtidig får eleven en strategi til at fastholde opmærksomheden på  sproglydene i arbejdshukommelsen og en taktil/kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når lyde sættes sammen.

MATERIALET henvender sig til elever, som:
- i løbet af de(t) første skoleår eller senere vurderes til at have risiko for at udvikle læsevanskeligheder.
- identificeres til at have dyslektiske vanskeligheder, og som derfor har behov for at arbejde systematisk med koblingen mellem bogstav og lyd.

MATERIALET BESTÅR AF SYV DELE:

Engangshæfte 1 Bogstavpræsentation – Finn Fingernem lærer bogstaver, og hvordan han kan tappe lydene til ord

Engangshæfte 2 Bogstavrepetition – Finn Fingernem repeterer bogstaver og tapper flere lydrette ord

Engangshæfte 3 Flere fingernemme øvelser – Finn Fingernem tapper flere lydrette ord og ord med konsonant-klynger

Engangshæfte 4 Tappeøvelser med svære ord – Finn Fingernem tapper flere ord med konsonantklynger

Engangshæfte 5 Læse- og skriveøvelser – Finn Fingernem er spion og øver ordbilleder

Bog til lærer og elev med vejledning og it-del – Finn Fingernem skriver på pc og iPad

E-bog Finn og Fabiola – Letlæsningsbog med lydnære ord og 13 af de 120 ord (spionord fra hæfte 5)

BESTIL BØGERNE

 

FONOLOGIK

FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stave-materiale, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner grundlæggende principper for læsning og stavning.

FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om ordblindhed og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus på lydforbindelser og systematisering af sproglyde.

Materialets særlige tælleteknik gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet den hjælper med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en taktil/kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.

MATERIALET BESTÅR AF TO ENGANGSHÆFTER: FONOLOGIK 1 og 2. Desuden findes på hjemmesiden: fonologik.alfabetaforlag.dk lærervejledning med videoeksempler, facitlister og lyd, der knytter sig til materialets opgaver.

FONOLOGIK 1 arbejder med det grundlæggende princip for læsning og stavning - at der til hvert bogstav hører én lyd. Der arbejdes udelukkende med standardudtaler i dette hæfte.

FONOLOGIK 2 bygger videre på de lærte bogstavlyde og præsenterer de hyppigste betingede udtaler.

Fonologik-hæfterne kan anvendes i ordblindeundervisningen fra 3.-4. klasse og fremefter. Hæfterne er dog særligt målrettet ordblindeundervisningen på landets VUC'er.

På hjemmesiden: fonologik.alfabetaforlag.dk findes lærervejledning og lydfiler til bøgerne. Lydfilerne fungerer pt. på PC og Mac.

BESTIL BØGERNE